Harmonogram realizačných prác

06-07/2021 stiahnutie ornice z prístupových ciest
08/2021 rozvody vodovodného a kanalizačného potrubia (v prístupovej ceste), ukončenie 12/2021

09/2021 rozvody pouličného osvetlenia, ukončenie 12/2021

10-11/2021 rozvody elektrických káblov domových prípojok z bodu napojenia skrine PRIS na každý stavebný pozemok

11-12/2021 rozvody VN elektrických káblov a výstavba trafostanice (elektrické rozvody VN zabezpečuje tretia strana, konkrétne SSD a.s. v plnom rozsahu). Tento termín však nevieme garantovať.

11-12/2021 vyštrkovanie prístupových ciest (podkladné štrky)


Vodovodná prípojka – privedené vodovodné potrubie na hranicu pozemku ukončené zátkou

Kanalizačná prípojka – privedené kanalizačné potrubie na hranicu pozemku ukončené zátkou

Elektrická prípojka – privedený prívodný kábel na hranicu pozemku ukončený elektromerovým rozvádzačom (realizované tretím subjektom - Slovenská distribučná a.s. )


Cestné teleso – prístupová cesta bude realizovaná v dvoch etapách.

  • 1 etapa bude obsahovať podkladné štrky v hrúbke minimálne 40 cm s vyvýšenými nájazdmi na jednotlivé stavebné pozemky podľa vyššie uvedeného harmonogramu,
  • 2 etapa bude spočívať v osadení cestných obrubníkov, osadení zámkovej dlažby ako finálnej vrstvy cestného telesa a finálnych terénnych úpravách zelených pásov okolo cestného telesa. Táto fáza bude podmienená aspoň 70%-tnou ukončenou výstavbou rodinných domov, aby nedošlo k zničeniu cestného telesa od nákladných automobilov a domiešavačov betónu.


Predávajúci sa zaväzuje zhotoviť inžinierske siete podľa tohto harmonogramu prác. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že predávajúci je oprávnený predĺžiť dohodnuté termínu harmonogramu prác a zhotovenia inžinierskych sietí, pričom táto lehota sa pre predávajúceho predlžuje o počet dní, kedy vonkajšia teplota vzduchu poklesne pod 5 stupňov Celzia (podľa meraní SHMÚ o 9.00 hod ráno v daný deň v Hybe); v prípade intervencie štátnych orgánov alebo orgánov miestnej samosprávy alebo činnosti (resp. nečinnosti) tretích osôb, ktoré nezavinil a nespôsobil predávajúci, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek administratívnych konaní súvisiacich s projektom, o dobu trvania takejto intervencie, činnosti alebo prieťahov; v prípade zásahu vyššej moci a ďalších okolností (vrátane pandemických opatrení), ktoré vylučujú (znemožňujú) zodpovednosť (podľa § 374 Obchodného zákonníka), ako aj v prípade akýchkoľvek konštrukčných, technických, archeologických alebo geologických okolností alebo okolností inej povahy, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu projektovej dokumentácie, zmenu stavebného projektu alebo zmenu podmienok stavebného povolenia alebo iných podmienok, a to o obdobie trvania takýchto okolností alebo podmienok.


Predávajúci a zároveň realizátor projektu si vyhradzuje právo časovo posunúť realizáciu rozvodov elektrických káblov a domových elektrických prípojok, nakoľko tieto rozvody bude realizovať vo svojej plnej réžii Slovenská distribučná spoločnosť a predávajúci nedokáže ovplyvniť túto skutočnosť.

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.